Pilotprojecten Meedoen in Limburg

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Financiële redenen zijn een mogelijke oorzaak maar ook taalproblemen, prioritering, cultuurverschillen, communicatieproblemen, laaggeletterdheid en gebrek aan goede begeleiding zijn hier inherent aan.

Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’ ondersteunen Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilotprojecten in Limburg. Het doel van deze pilotprojecten is belemmeringen wegnemen en meer kinderen laten MEEDOEN. Kinderen aan het meedoen krijgen en houden middels anders georganiseerd aanbod en gelijktijdig zoeken naar een methodiek of transitie model voor toeleiding naar het reguliere aanbod.

Meedoen in Maastricht

In Maastricht werken we aan een ketenaanpak, waarbij we inzichtelijk maken welke instanties een mogelijke rol kunnen spelen om kinderen mee te laten doen. In deze ketenaanpak staat samenwerking, kennisdeling en kennisverbreding voorop en wil ‘Meedoen in Maastricht’ zorgen dat meer doelgroepkinderen meedoen met (anders) georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Deze kinderen maken kennis met sport- en cultuuraanbod door naschoolse kennismakingslessen en zij worden geënthousiasmeerd mee te doen aan het reguliere aanbod. Er wordt breed ingezet in het onderwijs, het AZC, de wijk, het initiatief Integratie Jekerdal Sportief en de informatievoorziening bij professionals. Denk hierbij aan het verbeteren van vervoersmogelijkheden door een fietscursus aan te bieden.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Maastricht dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Britt Beckers (britt.beckers@maastricht.nl)

Meedoen in Vaals

In Vaals vinden kinderen uit armoede- of vluchtelingengezinnen wel de weg naar de vereniging. Hierdoor komt de vereniging voor een uitdaging te staan. Kan een groep enthousiaste vrijwilligers deze extra werkzaamheden aan? Hoe moeten ze omgaan met andere culturen en achtergrond? Als concreet voorbeeld wordt de uitdaging van voetbalvereniging Rood Groen LVC ’01 gezien. Eén op de zes jeugdleden van deze vereniging komt uit een armoede- of vluchtelingengezin. De vereniging heeft behoefte aan ondersteuning om de kinderen en ouders beter te laten integreren in de vereniging én om te leren om te gaan met verschillende culturen. Het doel van de pilot is om een ketenaanpak te ontwikkelen in de gemeente, waarbij alle betrokken partners zijn aangesloten: onderwijs, sport, cultuur, vluchtelingenwerk, sociale dienst en andere partners.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Vaals dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Roswitha Barth (r.barth@vaals.nl)

Meedoen in Roermond

De Vincent van Goghschool in Roermond is een school met 90 verschillende nationaliteiten. Veel leerlingen vinden de weg naar regulier sport- en/of cultuuraanbod niet. Met het concept “After School” werken scholen en sport- en cultuuraanbieders samen om het sport- en cultuuraanbod dichter bij de woon- en leefomgeving van de kinderen te brengen. Trainers van verenigingen en aanbieders verzorgen direct na schooltijd trainingen in en rond de school en in de wijk. Hiermee wordt de drempel om mee te doen zo laag mogelijk gemaakt met als doel dat de stap naar de aanbieder minder groot wordt.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Roermond dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Leroy de Haan (leroydehaan@roermond.nl)

Meedoen in Sittard Geleen

Kindcentrum Sittard (KC Sittard) kent 628 leerlingen. KC Sittard wil door samen te werken met verenigingen, sociale instellingen en (semi)-commerciële partners nieuw sport- en cultuuraanbod aanbieden op scholen. Het doel is dat kinderen structureel gaan meedoen aan (anders) georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Belangrijk voor KC Sittard is dat er wordt ingezet op verbondenheid, niet alleen vanuit school, maar samen met de hele wijk: er moet een verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan. Alleen op deze manier kan er een duurzaam netwerk ontstaan, waardoor de toekomst van tussen schools aanbod gewaarborgd wordt. Streven is de totstandkoming van een structureel lidmaatschap onder schooltijd.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Sittard-Geleen dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Judith van Veen (judith.vanveen@ecsplore.nl)

Meedoen in Venray

Het is ‘speelcoach Henk’ die vanuit het Wijkplatform in de Venrayse wijk Brukske de laatste jaren steeds vaker kinderen ondersteunt bij hun vrijetijdsinvulling. Henk is een sleutelfiguur in de wijk. Hij organiseert laagdrempelige activiteiten met zijn club vrijwilligers. Wat is nu precies de kracht van Henk? Wat Henk kan bereiken bij de kinderen kan iemand anders dat ook? Hoe kan de kracht en inzet van Henk gebruikt worden om kinderen te laten doorstromen naar het reguliere sport- en cultuuraanbod waardoor de kinderen én de ouders kunnen integreren in sociale netwerken?

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Venray dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Yvonne Willems (yvonne.willems@venray.nl)